เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
04/06/2563 (ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการผูกพันใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

04/06/2563 (ด่วนที่สุด) แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid19)

01/06/2563 (ปกติ) การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

01/06/2563 (ปกติ) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน, พี่เลี้ยง

01/06/2563 (ปกติ) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

28/05/2563 (ปกติ) ขอยกเลิกสำรวจข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุราชการที่ผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

22/05/2563 (ด่วนที่สุด) การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ (เอกสารเพิ่มเติม)

22/05/2563 (ปกติ) สำรวจข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุราชการที่เป็นผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

22/05/2563 (ปกติ) แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ

21/05/2563 (ด่วน) การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563