เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
12/08/2563 (ปกติ) แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อรับหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง งบซ่อมบำรุงอุปกรณ์DLTV แก้ไขใหม่ และส่งตัวอย่างแบบฟอร์ม

07/08/2563 (ด่วนที่สุด) จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ #

07/08/2563 (ปกติ) การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบ ๑๒ เดือน

06/08/2563 (ปกติ) ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (กรณีรวมบัญชี)

06/08/2563 (ปกติ) การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

06/08/2563 (ปกติ) การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

06/08/2563 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ประชารัฐ รุ่น ๑ - ๓)

04/08/2563 (ด่วน) การคัดเลือกครู"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี"จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4 ปี 2564

03/08/2563 (ด่วนที่สุด) รายงานข้อมูลรายบุคคลของผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เดือนสิงหาคม 2563

03/08/2563 (ด่วนที่สุด) การจัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.